Nhằm tôn vinh những giá trị kinh tế mà cây nho và những sản phẩm từ nho, lễ hội Nho và Vang quốc tế sẽ được UBND tỉnh Xem thêm